Park Regis Kris Kin Hotel Dubai

Sheikh Khalifah Bin Zayed Street
Dubai