WELL GARDEN HOTEL

South of Guangdong Modern Int
Dongguan
China