HNA Hotel Chongqing

2 West Village
Chongqing
China