Oyado Koto No Yume

6-11, Hanasato-cho
Takayama
Japan