CIHU MOUNTAIN VILLA HOTEL

1 Hujin Road
Huangshi
China