Karon Hillside Hotel

10 Soi Patak 16
Phuket
Thailand