DongJia Flatlet Hotel

Plaza East Building, Peng Nian Square
Shenzhen
China