ROYAL PARK HOTEL

57 Naberezhnaya Nikitskovo Bot
Yalta
Ukraine