O-live Villa Vitrage

Vila Vitrage, Moshav
Beit Hillel
Israel