APA Hotel Tsukiji-Eki-Minami

7-10, Tsukiji, Chuo-ku
Tokyo
Japan