Marriott Jaipur Hotel

Ashram Marg Near Jawahar Circl
Jaipur
India