Brinkmeyer House

605 W. Gurley
Prescott
Arizona
United States