1879 Houston Waterworks

27 Artesian St.
Houston
Texas
United States