Barton, Guy C., House

3522 Farnam St.
Omaha
Nebraska
United States