Salem Swedish Methodist Episcopal Church

SW of Axtell
Axtell
Nebraska
United States