Fort Kearney

2 mi. W of Newark on NE 10
Newark
Nebraska
United States