Malcolm X House Site

3448 Pinkney St.
Omaha
Nebraska
United States