North Presbyterian Church

3105 N. Twenty-fourth St.
Omaha
Nebraska
United States