Ford Hospital

121--129 S. Twenty-fifth St.
Omaha
Nebraska
United States