Storz, Gottlieb, House

3708 Farnam St.
Omaha
Nebraska
United States