Dayton Fire Station No. 14

1422 N. Main St.
Dayton
Ohio
United States