Thornton, Dr. Penn B., House

1541 Tulane St.
Houston
Texas
United States