St. Adalbert Polish Catholic Church

1511 Valley St.
Dayton
Ohio
United States