Davis, Sam, House

NE of Smyrna off TN 102
Smyrna
Tennessee
United States