Bow Valley Mills

N of Wynot
Wynot
Nebraska
United States