Paxton, Thomas, House

E of Alton on Little Benson Creek
Alton
Kentucky
United States