Dayton Common School

504 Fourth St.
Dayton
Oregon
United States