Dayton High School

801 Ferry St.
Dayton
Oregon
United States