Fletcher--Stretch House

401 Oak St.
Dayton
Oregon
United States