Dayton Methodist Episcopal Church

302 Fourth St.
Dayton
Oregon
United States