Nye House

1643 N. Nye Ave.
Fremont
Nebraska
United States