Schneider, R. B., House

234 W. 10th St.
Fremont
Nebraska
United States