Uehling, Frank, Barn

Off U.S. 77
Uehling
Nebraska
United States