Keystone Community Church

McGinley St.
Keystone
Nebraska
United States