Harder Hotel

503 Main St.
Scribner
Nebraska
United States