Platt, Jeremiah, House

2005 Claflin Rd.
Manhattan
Kansas
United States