San Ysidro Oratorio

NM 240
New Mexico
United States