Soper--Behymer Ranch

SD 34
South Dakota
United States