Shoppach House

508 N. Main St.
Benton
Arkansas
United States