Walton, Dr. James Wyatt, House

301 W. Sevier
Benton
Arkansas
United States