Old Sitka Site

6 mi. N (9.6 km) of Sitka on Starrigavan Bay
Sitka
Alaska
United States