Smith, Henry Tunis, Farm

S of Nassau on NY 203
Nassau
New York
United States