Haight, Hector C., House

208 N. Main St.
Farmington
Utah
United States