Sanchez, Milton, Storage Warehouse

Merino St.
Lexington
Kentucky
United States