Tekamah City Bridge

US 75 over Tekamah Cr.
Tekamah
Nebraska
United States