Monkton Town Hall

N of Monkton on Monkton Ridge Rd.
Monkton
Vermont
United States