Monkton Borough Baptist Church

Town Hwy. 1
Monkton
Vermont
United States