Boyle House

221 E. Third St.
Malvern
Arkansas
United States