Byrd's AME Church

Smyrna Ave.
Clayton
Delaware
United States