Whitaker House

517 Whitaker St.
Texarkana
Texas
United States